Yellowface by Rebecca Kuang

395.000

  • Publisher ‏ : ‎ Blue Door GB (7 June 2023)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 336 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0008600309
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0008600303
  • Dimensions ‏ : ‎ 15.3 x 2.1 x 23.4 cm

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Danh mục: ,