Banana: A Global History

320.000

  • Publisher ‏ : ‎ Are Media Books (15 November 2022)
  • Hardcover ‏ : ‎ 248 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1761220063
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1761220067
  • Dimensions ‏ : ‎ 24.5 x 3 x 29.8 cm

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Danh mục: ,